റിയാദിലെ കമ്പനിക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ പാച

Share
  • Full Time
  • Anywhere

റിയാദിലെ കമ്പനിക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ പാചകക്കാരൻ ആവശ്യമാണ്.

ரியாத்தில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு அனுபவம் வாய்ந்த சமையல்காரர் தேவை.
വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണ വിദഗ്ധൻ

MOB: 050 354 1403 ( രാവിലെ 8:00 മുതൽ 6:00 വരെ മാത്രം വിളിക്കുക)